1. HOME
  2. 新着情報
  3. 国勢調査(こくせいちょうさ)に答(こた)えてください。

NEWS

新着情報

国勢調査(こくせいちょうさ)に答(こた)えてください。

🌎ことば: やさしいにほんご, English, 中文,  한국어, Tiếng Việt, Bahasa Indonesia

【国勢調査(こくせいちょうさ)】

家(いえ)にこのような青(あお)い手紙(てがみ)がとどきましたか?
国勢調査(こくせいちょうさ)は日本(にほん)のことを調(しら)べる、大切(たいせつ)なものです。
日本(にほん)に住(す)んでいる外国人(がいこくじん)も答(こた)えなければいけません。
10月7日(10がつなのか)までに答(こた)えてください。
オンライン(ONLINE)でいろいろな言葉(ことば)で、答(こた)えることができます。
https://www.kokusei2020.go.jp/household/language.html

●English(英語)
The Japanese government will be conducting a Census on October 1, 2020.
The Census is the most important statistical survey and is held once every five years.
The results of the Census will be used for measures such as city planning to make life easier for foreign residents.
The Census covers everyone that has lived or plans to live in Japan for more than three months, regardless of nationality. Everyone that is covered is legally obliged to respond, so please be sure to do so.
Your responses will only be used to create statistics and will not be used in any way for immigration control, police investigations, or other such purposes.
https://www.kokusei2020.go.jp/en/index.html

●中文(簡体字)
日本政府将于2020年10月1日实施人口普查。
人口普查每五年一次,是日本国内最重要的统计调查项目。
人口普查的结果将运用到城市建设等提高外国人生活质量的政策中。
在日本已居住或预计居住3个月以上的人都将成为普查对象,无关国籍。普查对象有配合回答的义务,请务必如实回答。
回答内容仅用于统计分析,不会用于出入境管理和警察搜查等其他目的。
https://www.kokusei2020.go.jp/cn/index.html

●中文(繁体字)
日本國政府於2020年10月1日進行人口普查。
人口普查是每5年一次最重要的統計調查。
人口普查結果用於創造出讓外國人生活得更舒適的城市等政策上。
人口普查的對象與國籍無關,凡是在日本居住3個月以上的人或預定居住3個月以上的人皆為調查對象。調查對象均有義務回答,因此請務必回答。
回答的內容僅用於統計資料的製作,不會用於出入國管理與警察搜索等其他目的。
https://www.kokusei2020.go.jp/tw/index.html

●한국어(韓国語)
일본 정부는 2020년 10월 1일 현재 국세 조사를 실시합니다.
국세 조사는 5년에 한번 실시하는 가장 중요한 통계조사입니다.
국세 조사의 결과는 외국인이 살기 쉬운 마을 만들기 등의 시책에 활용되고 있습니다.
국세 조사의 대상자는 국적에 관계없이 일본에 3개월 이상 거주하고 있는 사람, 또는 3개월 이상 거주할 예정이 있는 사람입니다. 대상자에게는 응답 의무가 있으므로 반드시 응답해 주십시오.
응답해 주신 내용은 통계 작성에만 사용되며 출입국 관리나 경찰의 수사 등 다른 목적으로는 절대 사용되지 않습니다.
https://www.kokusei2020.go.jp/ko/index.html

●Tiếng Việt(ベトナム語)
Chính phủ Nhật Bản sẽ tiến hành điều tra dân số tại thời điểm ngày 1 tháng 10 năm 2020.
Điều tra dân số là cuộc điều tra thống kê quan trọng bậc nhất, được tiến hành 5 năm 1 lần.
Kết quả điều tra dân số được sử dụng vào việc lập chính sách phát triển cộng đồng giúp người nước ngoài dễ sống hơn, v.v.
Đối tượng của điều tra dân số là những người đã hoặc sẽ sống ở Nhật Bản từ 3 tháng trở lên không phân biệt quốc tịch. Người thuộc đối tượng điều tra dân số có nghĩa vụ phải trả lời điều tra dân số do đó nhất thiết phải trả lời.
Nội dung trả lời sẽ chỉ được sử dụng để lập thống kê và không sử dụng cho các mục đích khác như quản lý xuất nhập cảnh hoặc điều tra của cảnh sát, v.v.
https://www.kokusei2020.go.jp/vi/index.html

●Bahasa Indonesia(インドネシア語)
Pemerintah Jepang akan mengadakan sensus penduduk pada tanggal 1 Oktober 2020.
Sensus penduduk merupakan survei statistik yang paling penting dalam 5 tahun sekali.
Hasil sensus penduduk akan digunakan dalam pembuatan kebijakan seperti menciptakan lingkungan tempat tinggal yang mudah ditempati oleh orang asing, dll.
Sasaran sensus penduduk adalah orang yang tinggal di Jepang selama 3 bulan atau lebih terlepas dari kewarganegaraannya atau orang yang akan tinggal 3 bulan atau lebih di Jepang. Orang yang menjadi sasaran tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban, jadi pastikan untuk menjawabnya.
Isi jawaban hanya akan digunakan untuk membuat data statistik dan tidak akan digunakan untuk tujuan lainnya seperti kontrol imigrasi, investigasi polisi, dll.
https://www.kokusei2020.go.jp/household/language/indonesian.html

 

🌎ほかにも、色々(いろいろ)なことばの説明(せつめい)があります。
https://www.kokusei2020.go.jp/household/language.html

最新記事